Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes personen. Drie MR-leden worden door en uit het personeel gekozen. De drie andere leden worden door de ouders gekozen en bestaat uit ouders van beide locaties.

De MR communiceert met het bevoegde gezag: de directie en het bestuur. De MR kent daarbij, al naar gelang het onderwerp van het voorgenomen besluit, een advies- dan wel instemmingsrecht ten aanzien van het voorgenomen besluit. Tevens is de MR gerechtigd ongevraagd te adviseren in schoolse zaken die de MR belangrijk acht.

Regelmatig brengt de MR verslag uit aan de Oudervereniging (OV) of raadpleegt de OV over diverse zaken. Op deze wijze vormt de OV voor de ouders de achterban van de MR.

De MR vergadert gemiddeld 1 keer per twee maanden. Deze vergaderingen vinden om en om op de locaties plaats en zijn openbaar.
U kunt contact opnemen met de MR door te mailen naar het volgende adressen:
Verslagen van de MR zijn terug te vinden in het ouderportaal.